Човечки ресурси низ призма на правото


Моника Лешниковска
Нема оцена
1,500 ден
1 студент

Работниот ангажман е секојдневие на секој човек.

Човечките ресруси се широка материја која вклучува повеќе фази и процеси, кои во зависност од степенот на развиеност на компанијата, можат да бидат (не)применливи. Правните аспекти на човечките ресурси се од суштински карактер и се дел од секоја компанија без оглед на дејноста.

Знаењето на вашите права Ви овозможува да се заштитите при реализација на работниот ангажман, како и правилна примена на правото од страна на работодавачот.

Онлајн видео обуката се состои од 5 (пет) модули кои ќе Ви дадат јасна слика за правните аспекти на човечките ресурси, преку утврдување на типовите работен ангажман, видовите договори во пракса во релација со соодветните сличности и разлики, како и елементите на овие договори во првите 3 (три) модули. Четвртиот модул е посветен на постапката за евидентирање на заснованиот работен однос, користење на електронската платформа, и соработката со институции надлежни за оваа материја. Последниот, односно петиот модул од оваа обука се однесува на престанокот на работниот ангажман, видови на престанок на работен однос, постапката и потребните акти за конкретниот престанок во релација со обврските на договорните страни.

Во рамките на материјалите во прилог следат и акти од трудовото право, за чија употреба е неопходно да ги приспособите на конкретната ситуација во компанијата во која се наоѓате.

Самата онлјан видео обука е без ограничувачки карактер, односно истата е примелива и корисна за сите вработени, невработени лица, како и лица ангажирани по друг основ. Дополнително, можете да го примените стекнатото знаење доколку Вие вработувате или пак сакате да се вработите, без оглед на позицијата или пак дејноста на компанијата.

Вашите права се и воедно ваша одговорност.

Тренер

Моника Лешниковска

Магистер по деловно право со особено искуство во трудовото право и човечките ресурси, во повеќе компании со различни дејности. Бележи проактивност, амбициозност и посветеност за вработените и клиентите, преку активно слушање на нивните потреби и задржување на активностите на двете страни во законски рамки. Го почитува фактот дека луѓето се предводени од перцепција и емоции, што придонесува кон успешно и ефективно менаџирање со човечките ресурси во компанијата. Едуциран тренер кој поседува вештини за пренесување на знаењето засновани на многубројни обуки и семинари, во релација со спроведување на интервјуа и onboarding процеси на вработени во повеќе компании.

0.00 врз основа на 0 оценки

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Информации

  • Времетраење 3 hour
  • Студенти 1
  • Сертификат за завршувањеДа
  • Достапност24/7